درس اخلاق استاد آیت الله حاج شیخ مهدی مروارید ( موضوع : اهمیت دعا) -۱۳۹۹/۰۹/۱۱

درس اخلاق استاد حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی مروارید از طریق سامانه lms  برگزار شد. 

تاریخ  1399/09/04

تاریخ 1399/09/11

تاریخ  1399/10/16  اهمیت دعا