درس اخلاق استاد آیت الله حاج شیخ مهدی مروارید ( موضوع : اهمیت نمازجعفر طیار ) -۱۳۹۹/۰۹/۱۱

درس اخلاق استاد حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی مروارید از طریق سامانه lms  برگزار شد. 

تاریخ  1399/09/04

تاریخ 1399/09/11

تاریخ  1399/10/16  اهمیت دعا

تاریخ 1399/11/21 اهمیت نماز 

سه شنبه 99/12/12 موضوع  : اهمیت نماز جعفر طیار

سه شنبه  1400/1/17 موضوع : آماده شدن جهت ورود به ماه رمضان