جلسه هم اندیشی اساتید
مدیر مدرسه علمیه سعادت :برگزاری المپیادهای علمی؛ اقدامی مؤثر در شناسایی نخبگان علمی
اولین المپیاد فقه و اصول