اسامی پذیرفته شدگان نهایی سطح یک و دو وسه -۱۳۹۸/۰۶/۰۷

اسامی پذیرفته شدگان نهایی سطح یک و دو

1- اردمه رضا 

2- ایروانی حامد 

3- امینی احمدرضا 

4- بذرگر سیدمهدی 

5- صدیقی محمد 

6- بیگی محمد 

7- سنجری مهدی 

8- حسینی زری سیدعلی 

9- قاسمی نیک مصطفی 

10- راستگو سیدمهدی 

11- بابازاده محمدمعین

12- خسروی ولی 

13- ایزدخواه محمدصادق

14- سیاح خراسانی احمد

15- وحیدی مفرد محسن 

16- طاهری تبار محمدجواد

17-عباسپورزو علیرضا 

18- عرب خانی علی 

19- اسفیدانی مصطفی 

20- بابائی حسام 

21- علیخانی محمدامین 

22- رادفر محمدحسین

23-رضوانی حصار محمد

24- روحانی امین 

25- میغانی محمد

26- هدایت پور محمدصادق 

27- نظری رضا 

28- اخترشناس مرتضی

29- کمیلی علیرضا 

30- گلی امیر

31- نوری خراسانی سیدمحمدرضا 

32- فخر شریف علی 

33- فرزانه خلق آباد محمدمهدی 

34- علی نژادشریف آبادی  محمدرضا

35- مصباحی محمد

36-فلاح سجاد 

37-محسنی محمد

38- رضائی شریف علی اکبر

39- محمدآبادی وحید

40- یاهوئیان سیدحامد

41- موسی نژاد جواد

42- قربانی سعید

43- مطلبی سیدمهدی

44- مرادی حسین 

45- یزدی علی 

46- امامی زاده محمدحسین 

47- میرزایی محمدحسن 

48- محمدمهدی محمدزاده

 پذیرفته شدگان تا 15 شهریور 1398 مراحل انتقالی خود را انجام دهند .