اسامی پذیرفته شدگان اولیه سطح دو وسه -۱۳۹۸/۰۵/۱۶

اسامی پذیرفته شدگان جهت مصاحبه سطح دو و سه 

جهت دریافت لیست اسامی کلیک کنید