اجرای نظام آموزشی جدید-۱۳۹۸/۰۴/۲۲

در راستای اجرای نظام جامع آموزشی حوزه علمیه خراسان، از سال تحصیلی جدید در مقطع عمومی مدرسه علمیه سعادت 

حلقات شهید صدر و دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی 

تدریس خواهد شد .