ملبس شدن تعدادی از طلاب مدرسه سعادت
فایل صوتی آیت الله حاج مهدی مروارید