پذیرش سال تحصیلی جدید۱۴۰۲-۱۴۰۱
مرحوم پدرم برای ورود به طلبگی به من امر نکردند
فایل صوتی استاد باقری کیا