فایل صوتی آیت الله مهدی مروارید
نشست علمی با حضور آیت الله شیخ مهدی مروارید