کارنمای پژوهش مدرسه علميه سعادت مشهد
درس اخلاق استاد آیت الله حاج شیخ مهدی مروارید ( موضوع : اهمیت نمازجعفر طیار )