مرحوم پدرم برای ورود به طلبگی به من امر نکردند
فايل صوتی درس اخلاق